Money Stuff by Matt Levine

Money Stuff: NYSE Forgot to Open Yesterday